Rodo

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania (dalej RODO)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy, iż:
/administrator/ Administratorem Państwa danych osobowych jest HOME-EXPERT Marta Hotek-Nida, Beata Byrdy-Matlakiewicz spółka cywilna, NIP
9372750564, REGON 524599304, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gen. St. Maczka 41/10 – dalej HOME-EXPERT s.c.
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
/cel przetwarzania/ Państwa dane osobowe przetwarzane są:
- w celu wykonania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;
- w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
- w celach postępowania windykacyjnego, dochodzenia i obrony w postępowaniu sądowym i pozasądowym – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO

/odbiorcy danych/ Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby, zainteresowane nabyciem, zbyciem, najmem czy też wynajmem nieruchomości oraz inne podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości. W tym celu Państwa dane są przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami HOME-EXPERT s.c. w zakresie niezbędnym do skojarzenia stron transakcji i doprowadzenia do jej finalizacji. Państwa dane będą wykorzystywane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
/okres/ Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości (np. konieczność wystawienia dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa czy też tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne HOME-EXPERT s.c.), z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
/uprawnienia/ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: homeexpert.biuro@gmail.com.
/skarga/ Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
/warunek wykonania umowy/ Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia podpisanie Umowy Pośrednictwa.
/profilowanie/ Państwa dane nie będą służyły do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.